SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Nie pal przy mnie, proszę

Założenia ogólne programu

 • program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym
 • Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
 • niepal

 

"NIE PAL DZIECINO, PROSZĘ"

Konkurs literacki dla rodziców

W marcu 2018 roku podczas spotkań z rodzicami uczniów klas I-III ogłoszony został konkurs literacki, adresowany do rodziców uczniów. Czas na składanie prac upłynął 28 kwietnia 2018r.
Celami konkursu były:
1. Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.
2. Uwrażliwianie dzieci na szkodliwość palenia tytoniu- wyrażenie troski i miłości rodzicielskiej.
3. Rozwijanie inwencji twórczej rodziców poprzez działalność literacką.
4. Umocnienie współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej w relacjach rodzina- szkoła.

Komisja konkursowa w składzie; A. Żywolewska- nauczyciel biblioteki , K. Grodzka- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, E. Burzyńska –pedagog , spośród złożonych prac nagrodziła dwa listy.
1. List p. Urszuli Glińskiej , mamy Krzysia z kl. I a
2. List p. Marty Niewińskiej , mamy Juliana z kl. I b
Wręczenie nagród nastąpi podczas Pikniku na Jesiennej.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

List p. Urszuli Glińskiej

list1010 list1011

List p. Marty Niewińskiej

list1012 list1013 list1014